Absolvent štúdia získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v teórii a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, ktoré sú založené na vlastnom vedeckom skúmaní a samostatnej tvorivej činnosti. Absolvent je schopný samostatne a tvorivo pracovať, skúmať, identifikovať a špecifikovať problémy v teórii a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, hľadať a aplikovať adekvátne spôsoby ich riešenia. Má komplexné, hlboké a špeciálne poznatky o zákonitostiach riadenia ľudských zdrojov a personálnych činností a ovláda vedecké metódy ich skúmania. Svojou vedeckou činnosťou je schopný rozvíjať relevantné poznanie manažérskych procesov a získavať adekvátne poznatky o riadení ľudských zdrojov a personálnom manažmente. Absolvent je zároveň schopný budovať precízne fungujúce systémy riadenia ľudských zdrojov vo veľkých organizáciách s vysokou mierou sofistikovanosti týchto systémov a ich podsystémov. Svoje uplatnenie nachádza nielen v oblasti vedeckej práce na univerzitách, vo výskumných tímoch alebo v činnosti rôznych spoločenských a verejných organizácií, ale aj ako špičkový odborník vo firmách, podnikoch, finančných či obchodných organizáciách

Absolvent štúdia vie definovať podstatu, význam a ciele moderného manažmentu predaja, pozná základné pojmy, formy a techniky predaja, vie aké sú očakávania, správanie a motívy kúpy zákazníka, dokáže identifikovať potreby zákazníka, ovláda faktory ovplyvňujúce spotrebné správanie zákazníka, vie popísať štádiá nákupného rozhodovacieho procesu zákazníkov a ovláda komunikačné kanály pre komunikáciu so zákazníkom.Špecializácia sa zameriava na oblasť fungovania domáceho i zahraničného finančného trhu. Študenti sa zoznámia s aktuálnou komplexnou podobou bankového a poistného systému Slovenskej a Českej republiky.

Absolvent štúdia získa prehĺbenie vedomostí v oblasti psychológie a riadenia.Je určený pre manažérov v oblasti psychológie a ostatných pomáhajúcich profesiach.V rámci tohto modulu sa študenti naučia aplikovať psychologické metódy a teórie do praxe a využívať psychologické postupy v interných procesoch firmy či organizácie. Špecializácia sa zaoberá i dôležitosťou rovnováhy medzi osobným a pracovným životom a prenosom osobného  duchovného poznania do vyrovnaného životného štýlu.

Absolvent štúdia získa prehĺbenie vedomostí v oblasti pedagogiky a riadenia. Modul je určený nielen pre manažérov v oblasti vzdelávania a pedagogiky, riaditeľov školských a vzdelávacích zariadení a vedúcich oddelení v štátnej správe a samospráve, ale aj pre učiteľov, lektorov, vychovávateľov a iných pomáhajúcich odborníkov, ktorí sa chcú naučiť organizovať , viesť a efektívne kontrolovať svoj pracovný výkon.

Absolvent štúdia získa nadštandardné nadstavbové vedomosti z oblasti manažovania sociálnej práce. Je určený nielen pre manažérov sociálnych služieb, riaditeľov zariadení a vedúcich oddelení v štátnej správe a samospráve, ale aj pre sociálnych pracovníkov a iných pomáhajúcich odborníkov, ktorí sa chcú naučiť organizovať , viesť a efektívne kontrolovať svoj pracovný výkon.Konkurencia medzi školami je zvlášť v sociálnej sfére obrovská a ťažko sa na pracovnom trhu odlíšiť o ostatných absolventov. Mnohé mimovládne humanitárne a ľudskoprávne organizácie od sociálnych pracovníkov a iných pomáhajúcich profesionálov vyžadujú viac ako len diplom. Požadujú referenciu a doklad o schopnostiach nielen rozumieť klientom a ich sociálnym problémom, ale aj organizovať a manažovať svoj čas a čas svojich kolegov a podriadených. To si žiada analytické myslenie, schopnosť predvídať problémy a zvládať záťažové situácie.

Prihláška