Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok 

Štúdium  je rozdelené na  2 semestre, ktoré sú rozdelene na jednotlivé moduly.

Štúdium prebieha online formou v kombinácií s prezenčnou výučbou (ktorá je dobrovoľná).

Rozdelenie semestrov:

1. Semester štúdia je rovnaký pre všetkých študentov (všetky MBA špecializácie).

Semester je rozdelený do 7 modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí v oblastiach:

Leadership

Manažér = Novodobý mediátor

Psychohygiena manažéra

Supervízia ako najefektívnejšia forma riešenia konfliktov na pracovisku

Právné minimum manažéra

Personálne minimum manažéra

Základy marketingu

2. Semester je špecializovaný a skladá sa z modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie, ktorú si vybral. 

Všetky naše špecializácie nájdete natomto linku

Počas štúdia ponúkame našim študentom Dobrovoľné prednášky.

Dobrovoľné prednášky sú zamerané na rozvoj osobnosti a prehlbovanie manažérskych zručností.

Dobrovoľné prednášky rozdeľujeme na moduly:

SWOT analýza

Prezentačné zručnosti

Reč Tela

Verbálna a neverbálna komunikácia a jej význam v riešení konfliktov

Prihláška