MBA

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky titul. Študijný program je zameraný na získavanie znalostí v odbore manažment. Nejde o ekvivalent magisterského študijného programu.

Po úspešnom absolvovaní absolventi získajú titul MBA, ktorý sa uvádza za menom.

Komu je určené štúdium?

Štúdium je určené manažérom, zamestnancom, zástupcom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy, podnikateľom. A samozrejme pre každého, kto má záujem neustále sa vzdelávať v oblasti manažmentu a riadenia.

Podmienky prijatia:

Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie a 2 roky praxe, prípadne po individuálnom posúdení. Bez prijímacieho konania.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Vyučovací jazyk je slovenčina, resp. čeština. V prípade iného cudzieho jazyka bude zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

Základná cena: 1 990,- €

Zľavnená cena: 1 900,- €

Zľavnená cena platí pre študentov, ktorí sa záväzne prihlásia do 15.08.2022

(Nie sme platiteľmi DPH. Cena je konečná).

Štúdium je možné fakturovať aj na firmu. Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.

Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

Začiatok štúdia:

12.09. 2022, 17:00 hod. – online (ZOOM)

Garant štúdia:

PhDr. Ernest Kováč, MBA

Zakončenie štúdia:

Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

Prihláška