Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok 

Štúdium  je rozdelené na  2 semestre, ktoré sú rozdelene na jednotlivé moduly.

Štúdium prebieha online formou v kombinácií s prezenčnou výučbou (ktorá je dobrovoľná).

Rozdelenie semestrov:

Semester je rozdelený do  modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí v oblastiach:

Úvod do práva

Úvod do práva EU

Leadership

Manažér = Novodobý mediátor

Psychohygiena manažéra

Supervízia ako najefektívnejšia forma riešenia konfliktov na pracovisku

Právne minimum manažéra

2. Semester je rozdelený do  modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí v oblastiach:

Pracovno-právne vzťahy

Právna zodpovednosť manažéra a firmy

Súkromné právo

Obchodné právo 

Finančné právo

Hospodárske právo 

Hospodárska súťaž

Daňové právo 

GDPR

Počas štúdia ponúkame našim študentom Dobrovoľné prednášky.

Dobrovoľné prednášky sú zamerané na rozvoj osobnosti a prehlbovanie manažérskych zručností.

Dobrovoľné prednášky rozdeľujeme na moduly:

SWOT analýza

Prezentačné zručnosti

Reč Tela

Verbálna a neverbálna komunikácia a jej význam v riešení konfliktov

Interpersonálna komunikácia

Teórie konfliktov

Psychologické aspekty riešenia konfliktov