Mediátor

Program: Základy účtovníctva

Cieľová skupina
Zamestnanci so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva

Profil absolventa

Účastník programu získa odborné znalosti, zručnosti z oblasti účtovníctva (jednoduchého, podvojného a mzdového) a praktické skúsenosti s vedením účtovníctva.

Lektori:

Ing. Martin Huňady

Ing. Monika Smolnická MBA

Ukončenie: Certifikát
Trvanie: 5 hodín (1 deň)
Termín: 26.04.2022/27.04.2022 od 08:00 – 13:00
Miesto: Slowackého 5/A, Bratislava 
Cena: 

 1. 76,- eur (v rámci registrácie do PROJEKTU, majú zamestnávatelia školenia pre zamestnancov ZADARMO)

Objednávka kurzu

Program: Základy práva

Cieľová skupina
Zamestnanci so záujmom získať základné odborné vedomosti a zručnosti v oblasti Lektorovania.

Obsah

 Základy práva obchodných spoločností

– druhy obchodných spoločností a ich charakteristické znaky

– orgány obchodných spoločností, ich úlohy a právomoci

– Živnostenský register a Obchodný register

Zmluvné právo

– právna úprava Občianskeho a Obchodného zákonníka, ich aplikácia

– proces uzatvárania zmlúv, forma zmluvy a jej náležitosti

– zmena a ukončenie zmluvy, neplatnosť

Základy pracovného práva

– druhy pracovnoprávnych vzťahov a rozdiely medzi nimi

– podstatné a obvyklé náležitosti pracovnej zmluvy

– skončenie pracovného pomeru

 Súdne konania

– spôsoby vymáhania nárokov v Slovenskej republike

– druhy súdnych konaní a opravné prostriedky

-náklady a ďalšie praktické otázky vedenia súdneho konania

Lektori:

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

Ukončenie: Certifikát
Trvanie: 5 hodín (1 deň)
Termín: 12.04.2022 od 08:00 – 13:00
Miesto: Slowackého 5/A, Bratislava 
Cena: 

 1. 76,- eur (v rámci registrácie do PROJEKTU, majú zamestnávatelia školenia pre zamestnancov ZADARMO)

Objednávka kurzu

Program: Lektor

Cieľová skupina
Zamestnanci so záujmom získať základné odborné vedomosti a zručnosti v oblasti Lektorovania.

Obsah
Účastník vzdelávacieho programu pozná metódy a postupy vzdelávania dospelých, lektorských zručností, skupinovej dynamiky a metód skupinovej práce. Dokáže efektívne viesť pripravený program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov. Je spôsobilý reflektovať skupinové procesy a vlastný lektorský potenciál a limity v práci s ľuďmi. Pozná model interaktívnej skupinovej práce a je si vedomý náročných situácií tréningového procesu. Dokáže vytvoriť, efektívne viesť a vyhodnotiť vzdelávací program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov.

Lektori:

PhDr. Ernest Kováč, MBA. LL.M.

Mgr. Jozef Belko, MBA.

Ukončenie: Certifikát
Trvanie: 5 hodín (1 deň)
Termín: 06.04.2022/07.04.2022 od 08:00 – 13:00
Miesto: Slowackého 5/A, Bratislava 
Cena: 

 1. 76,- eur (v rámci registrácie do PROJEKTU, majú zamestnávatelia školenia pre zamestnancov ZADARMO)

Objednávka kurzu

Program: Leadership

Cieľová skupina
Zamestnanci so záujmom získať základné odborné vedomosti a zručnosti v tejto oblasti.

Obsah

 • Posilniť u účastníkov líderské – vodcovské postoje a zručnosti.
 • Naučiť sa prijímať a analyzovať spätnú väzbu od svojho okolia.
 • Rozvinúť schopnosť sebareflexie.
 • Porozumieť svojej osobnej motivácii.
 • Dať účastníkom impulz systematicky pracovať na svojom osobnom rozvoji.

Lektori:

doc. Ing. Zuzana Joniaková PhD.

PhDr. Ernest Kováč, MBA. LL.M.

Mgr. Jozef Belko, MBA.

Ukončenie: Certifikát
Trvanie: 5 hodín (1 deň)
Termín: 12.04.2022 od 08:00 – 13:00
Miesto: Slowackého 5/A, Bratislava 
Cena: 

 1. 76,- eur (v rámci registrácie do PROJEKTU, majú zamestnávatelia školenia pre zamestnancov ZADARMO)

Objednávka kurzu

Program: Obchod a Marketing

Cieľová skupina
Zamestnanci so záujmom získať základné odborné vedomosti a zručnosti v tejto oblasti.

Obsah

 • získate inšpiráciu a praktické nástroje na efektívne využitie marketingu pri riadení predaja.
 • naučíte sa stanovovať a prehľadne plánovať obchodné ciele v súlade s marketingovou stratégiou.
 • získate vedomosti o možnostiach ako úzko previazať prácu obchodného tímu s marketingom.
 • zistíte, čo všetko je možné ovplyvňovať pri riadení marketingových kampaní.
 • zlepšíte spoluprácu s pracovníkmi oddelenia marketingu

Lektori:

PhDr. Ernest Kováč, MBA. LL.M.

Mgr. Jozef Belko, MBA.

Ukončenie: Certifikát
Trvanie: 5 hodín (1 deň)
Termín: 20.04.2022/21.04.2022 od 08:00 – 13:00
Miesto: Slowackého 5/A, Bratislava 
Cena: 

 1. 76,- eur (v rámci registrácie do PROJEKTU, majú zamestnávatelia školenia pre zamestnancov ZADARMO)

Objednávka kurzu

Program: Ľudské zdroje

Cieľová skupina
Zamestnanci so záujmom získať základné odborné vedomosti a zručnosti v oblasti Lektorovania.

Obsah

 • Vymedzenie funkcie personalistiky, vymedzenie legislatívy
 • Kariéra a jej vývoj – krok po kroku
 • Obsah a funkcie personálneho manažmentu
 • Podstata a úlohy v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • Systémový prístup k personalistike
 • Organizácia personálneho oddelenia a personalistika
 • Personálne plánovanie, Príčiny potrieb, Pracovná analýza a navrhovanie práce, Charakter práce
 • Analýza práce, Hodnotenie obsahu práce, Využitie informácií v praxi analýzou
 • Normy pre pracovný výkon
 • Nábor a prijímanie pracovníkov, Metódy výberu a prijímacie konanie
 • Zvyšovanie kvalifikácie, talent manažment vo firme
 • Hodnotenie pracovného výkonu, Účel hodnotenia pracovných výkonov, Ako hodnotiť pracovné výkony
 • Prepúšťanie a outsourcing vo firmách
 • Fluktuácia a možnosti jej eliminácie v organizácii
 • Odmeňovanie, motivovanie a prax

Lektori:

doc. Ing. Zuzana Joniaková PhD.

prof. PhDr Miroslava Szarková CSc.

PhDr. Ernest Kováč, MBA. LL.M.

Mgr. Jozef Belko, MBA.

Ukončenie: Certifikát
Trvanie: 5 hodín (1 deň)
Termín: 12.04.2022 od 08:00 – 13:00
Miesto: Slowackého 5/A, Bratislava 
Cena: 

 1. 76,- eur (v rámci registrácie do PROJEKTU, majú zamestnávatelia školenia pre zamestnancov ZADARMO)

Objednávka kurzu